Hero-Home-page-new.png

ERP sustav u proizvodnji dječjih igrališta

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Usluga d.o.o.
www.strukturnifondovi.hr

Dana 11. veljače 2017.godine tvrtka USLUGA  d.o.o.  Pakrac potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „ERP sustav u proizvodnji dječjih igrališta“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i  Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, investicije i inovacije (HAMAG – BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izrađen je od strane Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica.  Ukupna vrijednost ovog razvojnog projekta iznosi 832.302,48 kn, od čega su prihvatljivi troškovi 665.841,98kn , a stopa sufinanciranja je 90%. Projekt traje 8 mjeseci i tijekom vremena provedbe tvrtka će modernizirati svoje informacijsko – komunikacijske tehnologije, a nova IKT oprema biti će praćena i specijalnim ERP sustavom (specijaliziranim softverima u potpunosti prilagođenim potrebama tvrtke USLUGA d.o.o.). Očekuje se da će navedeno znatno doprinijeti modernizaciji  tvrtke i olakšati samu proizvodnju, te omogućiti bolje zadovoljavanje želja i potreba kupaca na tržištu.

Opći cilj: Doprinos razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim  posebnostima RH, te razvoj novih kompetencija.

Specifični cilj: Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz informatizaciju poslovnih procesa i uvođenje naprednih e-modela poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 832.302,48 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:  665.841,98 kuna

Odobrena potpora: 599.257,78 kune

Stopa sufinanciranja: 90%

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2016. – lipanj 2017.

1. U poslovanje tvrtke uveden ERP sustav praćenja poslovanja;

2. Povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja;

3. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima;

4. Upoznata javnost sa provedbom projekta;

5. Uspješno proveden projekt.

Očekivani učinci projekta

Realizacijom projekta očekuje se da će se ostvariti i specifični ciljevi koje je tvrtka postavila prilikom planiranja projekta:  1. Nabavkom nove informatičke opreme i uvođenjem ERP sustava sa nizom programskih podsustava  omogućiti će se objedinjeno praćenje aktivnosti svih tvrtke, te se očekuje povećanje produktivnosti za najmanje 10%;    2. Povećati razinu prihoda od prodaje za najmanje 10% (smanjen utrošak rada i vremena);   3. Poboljšanje odnosa s dobavljačima i kupcima (omogućeno e-poslovanje);  4. Povećana razina znanja i sposobnosti zaposlenika tvrtke;  5.Povećana razina energetske učinkovitosti (manji utrošak energije kao posljedica bolje organizacije proizvodnje).

Očekivani učinci ovog projekta utjecat će na cjelokupno poslovanje u budućnosti na način da će tvrtka povećati razinu svoje konkurentnosti na stranom tržištu i posljedično će se otvoriti mogućnost izvoza. Očekuje se rast broja zaposlenih po stopi od 10-20% godišnje, što u konačnici dovodi do razvoja gospodarstva grada Pakraca, ali i doprinosi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini.

  1. Nabava i instalacija računalne opreme
  2. Nabava i instalacija softvera
  3. Edukacija zaposlenika
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt

  1. Mogućnost obavljanja poslova na informatiziranim radnim mjestima – nema spolne diskriminacije, niti su isključene osobe s invaliditetom – svima dostupna radna mjesta Mjerljivi pokazatelj: broj zaposlenih pripadnika marginaliziranih skupina, broj zaposlenih žena
  2. Nova zapošljavanja – smanjenje socijalne isključenosti osoba kroz dobivanje mogućnosti za zapošljavanje. Mjerljivi pokazatelj: broj novo zaposlenih osoba.
  3. Mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) smanjuje stupanj socijalne isključenosti

Mjerljivi pokazatelj: broj osoba dodatno educiranih kroz ovaj projekt.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Unutar tvrtke se velika pažnja poklanja razvijanju svijesti zaposlenika vezano za zaštitu okoliša i održiv razvoj. Kontinuirano se prati potrošnja energije, a otpad se zbrinjava na adekvatan način. Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom sa inženjerima na terenu postiže se smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, te smanjenje troškova po jedinici proizvoda i /ili usluge.

Uvođenjem novih IKT rješenja ovim projektom postići će se smanjenje količine otpada (smanjena mogućnost greške u radu, a time i smanjena mogućnost škarta i otpada). Provedba projekta doprinosi održivom razvoju, jer naprednim IKT rješenjima čuva resurse za buduće generacije (manja potrošnja papira, tinte, sirovina tvrtke – drva i metala – racionalnije se upravlja zalihama. Ujedno se omogućava tvrtci razvoj i veću konkurentnost na tržištu.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Nakon provedbe projekta proces poslovanja će se promijeniti na način da će zbog uvođenja novih IKT rješenja doći do novih zapošljavanja visoko kvalificiranog kadra tehničke struke. Promijeniti će se organizacija rada unutar pogona, a također i na terenu zbog primjene novih softvera koji omogućavaju bolje upravljanje ljudskim resursima, ali i bolju preglednost nad stanjem i stupnjem izvršenosti radnih naloga. Promijeniti će se i organizacija rada unutar proizvodnog pogona zbog novih IKT rješenja, odnosno novih načina praćenja realizacije radnih naloga, te će navedeno doprinijeti promicanju načela dobrog upravljanja. Projekt doprinosi boljoj suradnji sa civilnim društvom jer novim zapošljavanjima pomaže da što manji broj ljudi živi ispod granice siromaštva, obzirom da se radi o području gdje se teško zaposliti zbog smanjenog broja potencijalnih investitora i gdje se provodi politika države i županije prema posebnim područjima (u Razvojnoj strategiji Požeško-slavonske županije pod točkom 8.1.5. Minski sumnjiva područja spomenut i grad Pakrac (sa okolicom). Činjenica da se radi o minski sumnjivom području, čini to područje neatraktivnim za strane, ali i domaće ulagače, te je svaka poduzetnička investicija na spomenutom području (pa i ovaj razvojni projekt tvrtke Usluge d.o.o.) poželjna i dobro došla. Projekt izravno doprinosi povećanju konkurentnosti MSP na ovakvim područjima, te se povećanje konkurentnosti tvrtke Usluga d.o.o. direktno odražava na nova zapošljavanja, te poboljšan životni standard zaposlenih i u konačnici (posredno) kroz povećanu potrošnju i razvoj cijelog područja.