Horizontalne teme (erp)

Horizontalne teme

Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt

  1. Mogućnost obavljanja poslova na informatiziranim radnim mjestima – nema spolne diskriminacije, niti su isključene osobe s invaliditetom – svima dostupna radna mjesta Mjerljivi pokazatelj: broj zaposlenih pripadnika marginaliziranih skupina, broj zaposlenih žena
  2. Nova zapošljavanja – smanjenje socijalne isključenosti osoba kroz dobivanje mogućnosti za zapošljavanje. Mjerljivi pokazatelj: broj novo zaposlenih osoba.
  3. Mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) smanjuje stupanj socijalne isključenosti

Mjerljivi pokazatelj: broj osoba dodatno educiranih kroz ovaj projekt.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Unutar tvrtke se velika pažnja poklanja razvijanju svijesti zaposlenika vezano za zaštitu okoliša i održiv razvoj. Kontinuirano se prati potrošnja energije, a otpad se zbrinjava na adekvatan način. Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom sa inženjerima na terenu postiže se smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, te smanjenje troškova po jedinici proizvoda i /ili usluge.

Uvođenjem novih IKT rješenja ovim projektom postići će se smanjenje količine otpada (smanjena mogućnost greške u radu, a time i smanjena mogućnost škarta i otpada). Provedba projekta doprinosi održivom razvoju, jer naprednim IKT rješenjima čuva resurse za buduće generacije (manja potrošnja papira, tinte, sirovina tvrtke – drva i metala – racionalnije se upravlja zalihama. Ujedno se omogućava tvrtci razvoj i veću konkurentnost na tržištu.

 

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Nakon provedbe projekta proces poslovanja će se promijeniti na način da će zbog uvođenja novih IKT rješenja doći do novih zapošljavanja visoko kvalificiranog kadra tehničke struke. Promijeniti će se organizacija rada unutar pogona, a također i na terenu zbog primjene novih softvera koji omogućavaju bolje upravljanje ljudskim resursima, ali i bolju preglednost nad stanjem i stupnjem izvršenosti radnih naloga. Promijeniti će se i organizacija rada unutar proizvodnog pogona zbog novih IKT rješenja, odnosno novih načina praćenja realizacije radnih naloga, te će navedeno doprinijeti promicanju načela dobrog upravljanja. Projekt doprinosi boljoj suradnji sa civilnim društvom jer novim zapošljavanjima pomaže da što manji broj ljudi živi ispod granice siromaštva, obzirom da se radi o području gdje se teško zaposliti zbog smanjenog broja potencijalnih investitora i gdje se provodi politika države i županije prema posebnim područjima (u Razvojnoj strategiji Požeško-slavonske županije pod točkom 8.1.5. Minski sumnjiva područja spomenut i grad Pakrac (sa okolicom). Činjenica da se radi o minski sumnjivom području, čini to područje neatraktivnim za strane, ali i domaće ulagače, te je svaka poduzetnička investicija na spomenutom području (pa i ovaj razvojni projekt tvrtke Usluge d.o.o.) poželjna i dobro došla. Projekt izravno doprinosi povećanju konkurentnosti MSP na ovakvim područjima, te se povećanje konkurentnosti tvrtke Usluga d.o.o. direktno odražava na nova zapošljavanja, te poboljšan životni standard zaposlenih i u konačnici (posredno) kroz povećanu potrošnju i razvoj cijelog područja.